Adatvédelem

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Várkonyi Erika Lívia, egyéni vállalkozó
nyilvántartási szám: 50069084,
adószám: HU67328846,
székhely: Magyarország, 2096 Üröm, Bem u. 4/A,
fantázianév: WebWord Online Services,
rövidített változat: WebWord OS
az alábbi Adatvédelmi Szabályzatot, egyben Adatkezelési Tájékoztatót teszi közzé, melynek tartalmát Adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1. A nyilvántartott személyes adatok köre

A WebWord Online Services által a Google Play-en közzétett mobilalkalmazások letöltése során az alábbi adatok kerülnek, illetve kerülhetnek rögzítésre:
Az alkalmazások letöltőjének alábbi személyes adatait kezeljük:
• Google azonosító
• email cím
A Google azonosító megadása kötelező, aki ehhez nem járul hozzá, az nem használhatja az adott alkalmazást.
Az email megadása opcionális, azonban az appon belül lehetnek olyan funkciók (vagy alfunkciók), melyek előírják az email cím használatát, ezáltal ezen funkciók használatához az email megadása szükséges. Amennyiben a felhasználó mégsem járul hozzá email címe nyilvántartásához és kezeléséhez, nem használhatja az appon belül az adott funkciót.
A felhasználó elfogadja a jelen Adatvédelmi szabályzatot és adatkezelési tájékoztatót, annak tartalmát kötelezőnek ismeri el önmagára nézve, ami azt jelenti, hogy a felhasználó jóváhagyja az adatkezelést és adatfeldolgozást a jelen adatvédelmi szabályzat alapján, amikor adatot rögzít vagy letölti az applikációt. Az adatkezelés és feldolgozás a felhaszáló beleegyezésével a jelen szabályzat szerint történik.

2. Adatok rögzítésének és kezelésének célja

A WebWord OS mobilalkalmazásainak felhasználói által megadott adatok elsősorban a felhasználók beazonosítására, az alkalmazáson belüli vásárlások és az azokhoz kötődő jogosultságok nyilvántartására szolgálnak. A nyilvántartott adatokat még saját belső termékfejlesztési célokra is felhasználhatja, illetve termékei és szolgáltatásai vonatkozásában ügyfeleinek marketing céllal tájékoztatást küldhet, illetve termékfejlesztési célból körükben piackutatást végezhet.

3. Adatkezelő

Adatkezelő: WebWord Online Services
székhely: Magyarország, 2096 Üröm, Bem u. 4/A,
E-mail elérhetősége: info@webword.eu
A weboldal bérelt tárhelyét, valamint az alkalmazásokat futtató szervert a Versanus Kft. üzemelteti.
WebWord OS publishes its mobile apps on the Google Play Store.

4. Adatkezelés időtartama, módja

Jelen Szabályzat szerint az adatkezelést a WebWord OS az adatok végleges törléséig folytatja. Az adatai végleges törlését a felhasználónak kell kezdeményeznie. A felhasználó bármikor jogosult a rögzített adatainak végleges törlését kezdeményezni az info@webword.eu email címre küldött, vagy a Várkonyi Erika Lívia Magyarország 2096 Üröm, Bem u. 4/A postai címre küldött levelében. A WebWord Online OS köteles a kérelmező adatait a vonatkozó kérelem beérkezésétől vagy kézhezvételétől számított 30 napon belül törölni. A felhasználók bármikor jogosultak továbbá adataikban változtatást és/vagy módosítást, helyesbítést kérni, adataik kezeléséről tájékoztatást kérni, adatainak reklám céljából történő felhasználását megtiltani, szintén a fenti e-mail vagy postai címre küldött levélben.
A WebWord Online OS a rögzített adatokat bizalmasan kezeli és mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében, a rögzített adatokat harmadik személynek semmilyen módon és körülmények között nem adja ki. A felhasználó az adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan bármikor felvilágosítást kérhet a WebWord Online OS-tól az info@webword.eu email címre küldött, vagy a Várkonyi Erika Lívia Magyarország 2096 Üröm, Bem u. 4/A postai címre küldött levelében. A WebWord Online OS az adatok biztonságos kezelése érdekében úgy választja meg az adatok kezelése során alkalmazott informatikai eszközöket, hogy az üzemeltetés során a kezelt adatok kizárólag számára, mint arra feljogosított számára legyenek hozzáférhetők, az adatok hitelességét megőrizze, a rögzített adatokon -az adatrögzítő eljárásán kívül- változás ne álljon be, a rögzített adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől.
A WebWord Online OS a jelen Szabályzat szerinti önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelése során, amely mindenkor megfelel a célhoz kötöttség elvének, esetenként, amennyiben az szükségessé válik külső alvállalkozót vehet igénybe a megadott adatok kezelésére, vagy tárolására, ilyen esetben az alvállalkozóra is a jelen Szabályzatban a WebWord Online OS által rögzített és vállalt biztonsági előírások vonatkoznak. A WebWord Online OS által kezelt adatok hatósági vagy bírósági felhívásra, valamint jogszabályi előírások alapján továbbításra kerülhetnek.

5. A honlapon végzett webanalitika

A WebWord Online OS tájékoztatja felhasználóit, hogy weboldala látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics és Google Remarketing programokat használja.
A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A WebWord weboldalára látogatók engedélyezik a WebWord OS részére a Google Analytics és Google Remarketing programok használatát, egyben hozzájárulnak felhasználói szokások figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybevételéhez a WebWord OS részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics és Google Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.
A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.
A WebWord OS a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, méri vele többek között kampányai eredményességét. A program használatával a WebWord OS információt szerez főként arról, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon, a program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, követhető továbbá, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépet be.
A WebWord OS a Google Remarketing program használatával a Google Analytics a megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a WebWord OS weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken a WebWord OS hirdetésével találkozzanak. A WebWord OS a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. A WebWord OS hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google, Facebook – is megjelenítik internetes webhelyeken. A WebWord OS és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók korábbi látogatásai alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

6. Cookie-k letiltása

Ha a felhasználó a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről teheti meg böngészőjében, a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban az Eszközök azon belül a Beállítások azon belül az Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be milyen követési funkciókat engedélyez/tilt meg a számítógépén.
Azok a webhelylátogatók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.
Ha bárki le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatás tekinthető meg az adott böngészőhöz tartozó súgóban.

7.Facebook alkalmazás

A WebWord OS tájékoztatja weboldal látogatóit és felhasználóit, hogy a WebWord OS weboldalba beépülő facebook funkciók kerülhetnek elhelyezésre a honlapon, mely facebook funkciókkal kapcsolatban a látogató a facebook oldalán tájékozódhat, kérünk mindenkit, hogy ezzel kapcsolatban tekintse meg a Facebook Adatvédelmi Szabályzatát.

8. Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-111426/2016

9. Jogorvoslathoz való jog

Vonatkozó jogszabályok: 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.); 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.); 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).
A felhasználót, vagyis az érintettet az adatai kezelésével és esetleges feldolgozásával kapcsolatban jogszabály szerinti tájékoztatás illeti meg. Az adatkezelő a szükséges tájékoztatást az ez irányú kérelem kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül írásban a tájékoztatás iránti kérelem előterjesztésével azonos módon (e-mailen vagy postai levélben) adja meg.
Ha az adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, arról tájékoztatja az érintettet, valamint tájékoztatja arról, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor egyúttal tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat lehetőségéről, továbbá arról, hogy az érintett az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Érintett bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követően legkésőbb 30 napon belül arról írásban értesíti az érintettet, egyben tájékoztatja a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának okairól és/vagy indokairól. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat lehetőségéről, valamint arról, hogy az érintett az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Az érintett jogainak bármilyen megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a bíróság soron kívül köteles eljárni, az érintett továbbá jogainak bármilyen megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
A WebWord Online Services fenntartja jogát arra, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzatot egyben Adatvédelmi Tájékoztatót bármikor megváltoztathassa.
2018.05.25.

hu_HUHU
en_USEN_US hu_HUHU